247express

0.3.0 • Public • Published

247Express API

N|Solid

Build Status

Hướng dẫn chi tiết các bước tích hợp API 247

# Các bước tích hợp

Bước 1: Đăng nhập lấy ClientID và Token theo API đăng nhập. Username và Password đăng nhập sẽ được cấp khi là khách hàng của 247.

Bước 2: Lấy danh sách các ClientHubID, đấy chính là danh sách mã định danh (ID) của các địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Khi tạo đơn hàng cần gửi, phải điền đúng mã định danh (ClientHubID) tương ứng với địa chỉ gửi hàng đi của đơn hàng đó.

Bước 3: Lấy danh sách dịch vụ chính đã được đăng ký bởi khách hàng.

Bước 4: Lấy danh sách các dịch vụ giá trị gia tăng mà khách hàng có thể sử dụng.

Bước 5: Tạo đơn hàng sử dụng API tạo đơn hàng với các thông tin cần thiết sau:

ClientID và Token lấy ở bước 1 ClientHubId lấy ở bước 2 Dịch vụ chính/dịch vụ giá trị gia tăng lấy bước 3 và 4 (nếu sử dụng).

Cập nhật!

  • 15/10/2020: 247Express triển khai hỗ trợ api trên nền tảng nodejs

Cài đặt

-Yêu cầu nền tảng từ Nodejs 6+. Hỗ trợ với các framework: ReactJS, Angular, VueJS

$ npm install 247express --save

API

247Express hỗ trợ các API dưới đây:

API Tên API Mô tả
authen Thiết lập header Chi tiết
clientLogin Đăng nhập Chi tiết
getServiceTypes Lấy danh sách dịch vụ chính Chi tiết
getServices Lấy danh sách dịch vụ gia tăng Chi tiết
getClientHubs Lấy danh sách điểm gửi hàng Chi tiết
updateOrder Cập nhật vận đơn Chi tiết
cancelOrder Hủy vận đơn Chi tiết
getOrderImages Lấy ảnh vận đơn Chi tiết
getPrice Tính giá vận đơn Chi tiết
createOrder Tạo vận đơn Chi tiết
createClientHub Tạo điểm gửi hàng Chi tiết
tracking Track vận đơn Chi tiết

Example

Đăng nhập:

import {clientLogin} from '247express';
.....
var response = await clientLogin({
     UserName:"TXN-KH18-0059",
      Password:"456123@" 
});

Thiết lập header:

import {authen} from '247express';
.....
var response = await authen({
     ClientID:12892,
     token: "582846f37273cf8f4b0cc17d67c34c47"
});

Lấy danh sách dịch vụ chính:

import {getServiceTypes} from '247express';
.....
var response = await getServiceTypes({});

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi về địa chỉ sau

License

MIT

Readme

Keywords

Package Sidebar

Install

npm i 247express

Weekly Downloads

6

Version

0.3.0

License

ISC

Unpacked Size

7.25 kB

Total Files

3

Last publish

Collaborators

  • tony.tee