Nightly Perpetrated Mischief
  Have ideas to improve npm?Join in the discussion! »

  247express

  0.3.0 • Public • Published

  247Express API

  N|Solid

  Build Status

  Hướng dẫn chi tiết các bước tích hợp API 247

  # Các bước tích hợp

  Bước 1: Đăng nhập lấy ClientID và Token theo API đăng nhập. Username và Password đăng nhập sẽ được cấp khi là khách hàng của 247.

  Bước 2: Lấy danh sách các ClientHubID, đấy chính là danh sách mã định danh (ID) của các địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Khi tạo đơn hàng cần gửi, phải điền đúng mã định danh (ClientHubID) tương ứng với địa chỉ gửi hàng đi của đơn hàng đó.

  Bước 3: Lấy danh sách dịch vụ chính đã được đăng ký bởi khách hàng.

  Bước 4: Lấy danh sách các dịch vụ giá trị gia tăng mà khách hàng có thể sử dụng.

  Bước 5: Tạo đơn hàng sử dụng API tạo đơn hàng với các thông tin cần thiết sau:

  ClientID và Token lấy ở bước 1 ClientHubId lấy ở bước 2 Dịch vụ chính/dịch vụ giá trị gia tăng lấy bước 3 và 4 (nếu sử dụng).

  Cập nhật!

  • 15/10/2020: 247Express triển khai hỗ trợ api trên nền tảng nodejs

  Cài đặt

  -Yêu cầu nền tảng từ Nodejs 6+. Hỗ trợ với các framework: ReactJS, Angular, VueJS

  $ npm install 247express --save

  API

  247Express hỗ trợ các API dưới đây:

  API Tên API Mô tả
  authen Thiết lập header Chi tiết
  clientLogin Đăng nhập Chi tiết
  getServiceTypes Lấy danh sách dịch vụ chính Chi tiết
  getServices Lấy danh sách dịch vụ gia tăng Chi tiết
  getClientHubs Lấy danh sách điểm gửi hàng Chi tiết
  updateOrder Cập nhật vận đơn Chi tiết
  cancelOrder Hủy vận đơn Chi tiết
  getOrderImages Lấy ảnh vận đơn Chi tiết
  getPrice Tính giá vận đơn Chi tiết
  createOrder Tạo vận đơn Chi tiết
  createClientHub Tạo điểm gửi hàng Chi tiết
  tracking Track vận đơn Chi tiết

  Example

  Đăng nhập:

  import {clientLogin} from '247express';
  .....
  var response = await clientLogin({
       UserName:"TXN-KH18-0059",
        Password:"456123@" 
  });

  Thiết lập header:

  import {authen} from '247express';
  .....
  var response = await authen({
       ClientID:12892,
       token: "582846f37273cf8f4b0cc17d67c34c47"
  });

  Lấy danh sách dịch vụ chính:

  import {getServiceTypes} from '247express';
  .....
  var response = await getServiceTypes({});

  Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi về địa chỉ sau

  License

  MIT

  Install

  npm i 247express

  DownloadsWeekly Downloads

  33

  Version

  0.3.0

  License

  ISC

  Unpacked Size

  7.25 kB

  Total Files

  3

  Last publish

  Collaborators

  • avatar